Жиро сметка
   English

 

 English

     
08 Logo MPEkonomija Biro za metrologija H C MK

Регистрирај се

(optional)

Жиро сметка за извршени услуги
Број на жиро сметка : 100000000063095
Буџетски корисник : 100016075563118
Приходна шифра и програма : 72415013
 
ЕМБС : 6308040
ЕДБС : 4030008014443

Жиро сметка за електронска уплата на таксени марки
Назив на примачот - Буџет на РСМ
Банка на примачот - Народна банка на РСМ
Сметка - единствена трезорска сметка 100000000063095
Уплатна сметка - 840 ХХХ 03413 (се внесува ознаката на општината соогласно списокот објавен со Упатството за начионот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи) на пр. за регион 179 (општина Карпош) 84017903413