Закони
   English

 

 English

     
08 Logo MPEkonomija Biro za metrologija H C MK

Регистрирај се

(optional)

Закони - Одлуки - Правилници
Законот за контрола на предмети од скапоцени метали („Службен весник на Република Македонија”, број 23/1995)
Закон за изменување и дополнување на законот за контрола на предмети од скапоцени метали ("Службен весник на Република Македонија, број 22/2007")
Одлука за висината и начинот на плаќање на надоместок на трошоците за испитување и жигосување на предмети од скапоцени метали. („Службен весник на Република Македонија”, број 147/2012)
Правилник за обрасците на Барањето за знак на производител на предмети од скапоцени метали, Решението за знак на производител, Регистар за знак на производител и начинот на водење на Регистар за знак на производител („Службен весник на Република Македонија”, број 78/2007)
Правилник за техничките услови што производителот на предмети од скапоцени метали треба да ги исполни за добивање на знак на производител на предмети од скапоцени метали („Службен весник на Република Македонија”, број 76/2007)
Правилник за формата на знакот на производител („Службен весник на Република Македонија”, број 89/2007)
Правилник за начинот на испитување и жигосување на предметите од скапоцени метали („Службен весник на Република Македонија”, број 124/2007)
Правилник за условите на испитување и жигосување на предметите од скапоцени метали надвор од службените простории на Бирото за метрологија („Службен весник на Република Македонија”, број 124/2007)
Правилник за начинот на определување и обележување на степенот на финост на премети од скапоцени метали („Службен весник на Република Македонија”, број 124/2007)
Правилник за техничките услови што во поглед на изработка треба да ги исполнуваат предметите од скапоцени метали („Службен весник на Република Македонија”, број 75/2007)
Правилник за образецот на легитимацијата на овластените работници кои вршат надзор над исправноста и жигосаноста над предметите од скапоцени метали и за начинот на издавање на легитимацијата („Службен весник на Република Македонија”, број 76/2007)


Барања
Барање за испитување и жигосување на предмети од скапоцени метали