Известија
   English

 

 English

     
08 Logo MPEkonomija Biro za metrologija H C MK

Регистрирај се

(optional)
1. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СУШТЕСТЕВЕНИТЕ БАРАЊА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МЕРИЛА
2. Известување на промена на вредноста на бодот и работниот час за услигите што ги врши Бирото за метрологија
3. Известување за влегување на сила на одредени EEC правилници од 01.10.2008 година
4. Известување за Типска хомологација
5. Упаство за добивање службена ознака односно регистерски број во "Регистарот за упис на сертификатите и ознаките за сообразност на тип на мерило во Бирото за метрологија" за мерила кои се во употреба, редовно се верификувани во минатото, а немаат службена ознака.
6. Известување за начин и постапка за верификација на мерила.
7. Уплата на административни таксени марки
8. Информација за укинување на дозвола за увоз на шишиња и упатсво за пуштање во промет на мерните садови-шишиња
9. Известување до сите корисници на метролошки услуги од Бирото за метрологија
10. Известување до сите корисници на ваги во законска метрологија
11. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НАЧИН И ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МЕРИЛА
12.  Одлука заденот и моментот на воведувањето и денот и моментот на завршувањето на летното сметање на времето во 2015 година.