Хомологација
   English

 

 English

     
08 Logo MPEkonomija Biro za metrologija H C MK

Регистрирај се

(optional)

Одделение за хомологација
Одделението за хомологација на возила спроведува постапка на задолжително астестирање (хомологација) на возила (типска и поединечна), подготвува соопштенија за типска хомологација на возила, опрема и делови, ги регистрира овластените увозници на возила, работи на меѓународната соработка од областа на хомологацијата и учествува во работата на меѓународните организации од оваа област, учествува во изработка на техничките прописи од областа на хомологацијата и транзицијата на меѓународните во националните прописи, врши и други работи од делокругот на секторот.

                 homologacija